Máme zavedený systém kvality ISO 9001:2009.
Naší nejlepší reklamou, je dobře odvedená práce a vaše spokojenost.

Již 20 let jsme tady pro vás ...
signature iso


parneri


Úvod - základní informace


Jsme malá, rodinná firma, která vznikla
v roce 1996. Naší základní filosofií je vždy a za všech okolností spokojený zákazník, to znamená stoprocentní, kvalitní a rychlá služba.
Jsme členy České společnosti pro jakost.

P O Z O R !!! Nové nařízení EP a Rady EU č. 305/2011 (CPR)

Nařízení Rady č.305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále CPR) bylo zveřejněno v OJEU 4.4.2011. CPR bylo přímo uvedeno do národního práva čl. států EU zveřejněním v Úředním věstníku EU (OJEU)
Co se změní od 1.7.2013 ?
Vydaná "Prohlášení o shodě" musí být nahrazena "Prohlášením o vlastnostech".
"CE" musí být připojeno ke všem výrobkům, na které bylo vydáno prohlášení o vlastnostech.
Dosavadní posouzení shody zůstává v platnosti, výrobci na jeho základě mohou vypracovat prohlášení o vlastnostech.


Zajišťujeme komplexní služby při zavádění a údržbě systémů řízení kvality, ekologie a BOZP - ISO 9001 : 2009, ISO 14001 : 2004, ISO 22000 : 2005, OHSAS 18001 : 2008, řízení SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI dle SA 8000
Kompletní nabídka zavádění systémů s cenami - viz soubor pdf "ke stažení".

Certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 představuje proces, během něhož se zjišťuje, zda daná organizace má zavedený takový systém managementu, že je schopna garantovat kvalitu svých produktů.

Jak to, co je řečeno výše souvisí se školou ? Školy se v dnešní době stále více stávají organizacemi, jež poskytují služby občanům. Služby specifické (ať se to komu líbí nebo nelíbí škola „trochu“ vzdělává a hodně vychovává), protože největší část klientely tvoří děti a mladí lidé, kteří jsou velmi tvární a ovlivnitelní. Nicméně z hlediska věcného jde o službu. I tržní prostředí již v této oblasti existuje – dětí ubývá, kromě škol zřizovaných státem či samosprávami jsou zde i školy soukromé. Takže i škola musí poskytovat kvalitní služby, aby si své „zákazníky“ udržela, případně aby "dosáhla" na dotace všeho druhu.

Implementace normy ISO
• umožňuje škole uspokojit požadavky i nejnáročnějších studentů a jejich rodičů
• vede k neustálému zvyšování spokojenosti studentů a jejich rodičů se školou
• představuje závazek školy k plnění všech zákonných požadavků
• garantuje stálost vzdělávacího procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaného vzdělávání
• prokazuje vhodnost, účinnost a efektivnost vybudovaného systému řízení jakosti třetí nezávislou stranou
• zkvalitňuje systém řízení, zdokonaluje organizační strukturu organizace
• zlepšuje pořádek a zvyšuje efektivnost v celé organizaci
• zvyšuje důvěru veřejnosti a státních kontrolních orgánů
• umožňuje škole pružně reagovat na změny požadavků studentů a legislativy

Nabízíme údržbu

- správu systémů + vždy přípravu k obhajobě, recertifikaci, což je náročná činnost. Je potřeba výborných znalostí, dovedností a praxe, které se musí stále zdokonalovat. Velké společnosti většinou mají vlastní oddělení kvality, které se o tuto činnost stará a na jehož provoz uvolňují velké finanční prostředky. Mnohem výhodnější, pohodlnější, levnější a jednodušší je přenechat tuto zodpovědnou a náročnou práci specialistům, s tím, že v rámci služby (je v ceně) provádíme :

1. sledování legislativy a potřebné úpravy dokumentace dle změn
2. upozornění managemntu na dopady změn,
3. přezkoumání QMS a EMS vedením - zpráva, zápis, (1x ročně)
4. účast na interních auditech + zápisy (1x ročně všechny úseky),
5. je-li třeba zpracování zápisů z porad vedení (12x ročně)
6. kontrola hodnocení dodavatelů a spokojenosti zákazníka
7. spolupráce - na analýze údajů a hodnocení souladu EMS
8. školení interních auditorů (osvědčení) - dle potřeby
9. příprava k obhajobě a účast při auditu.

Nejrozšířenější způsob platby za údržbu systémů je u našich firem měsíční paušál - á 2.000,- Kč + DPH pro jeden systém, u dvou systémů á 3.000,- Kč + DPH, do vzdálenosti 50 km od Mostu bez účtování cestovních nákladů.

Naši poradci a auditoři pracují v dobře fungujícím týmu s velkou zkušeností v daném oboru, což umožňuje poskytnout komplexní služby v celé oblasti, týající se vybudování systému a jeho údržby, včetně komunikace s certifikační společností, či pomoci při získání dotací.
Jednou z dezinformací spojovanou s veřejnými zakázkami je to, že novela zákona rezignuje na požadavky týkající se kvality a ochrany životního prostředí.
Zadavatel bude muset i nadále klást důraz na vymezení technických kvalifikačních předpokladů, jako jsou výrobní kapacita, reference, odborný tým a certifikace třetí stranou..
Nedá se předpokládat, že by čestné prohlášení dodavatele o jeho schopnosti plnit veřejnou zakázku mohlo mít fakticky relevantní význam.

Na základě výše popsaných argumentů je zřejmé, že zadavatelé veřejných zakázek musí i nadále v rámci zadávacích řízení důsledně zohledňovat kvalitu a další relevantní schopnosti potencionálních dodavatelů a podané nabídky následně skutečně hodnotit dle kritéria ekonomické výhodnosti.POSLEDNÍ AKTUALIZACE :
30. října 2014

N O V I N K Y :

P O Z O R !!!
V rámci letošní reformy zadávacího procesu veřejných zakázek byly přijaty nové evropské směrnice. Jedná se o následující předpisy: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných a o zrušení směrnice 2004/18/ES.

Kritéria ekonomické výhodnosti nabídek Nové směrnice obsahují podrobnou úpravu otázky hodnocení nabídek, zdůrazňuje se tím ekonomický přístup k zadávání. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídek. Kritérium nejnižší ceny či nejnižších nákladů je považováno za jednu z možností hodnocení ekonomické výhodnosti (tedy nikoliv za alternativu, jako doposud), přičemž je členským státům umožněno, aby takové kritérium v určitých oblastech vyloučily. Dále je výslovně připuštěna možnost, aby zadavatel stanovil pevnou cenu (či náklady) a dodavatelé soutěžili pouze z hlediska kritérií kvality, což bude dokládáno spojitou certifikací podle ČSN EN ISO 9001. Důsledkem snahy nových směrnic o nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou je právě zvýšení kvality staveb i optimálnější alokace veřejných prostředků. Dlouholetá certifikace ISO 9001 bez přerušení je o nejlepší kvalitě, a tak např. firma s pětiletou certifikací bude z pohledu nového zákona o veřejných zakázkách významně zvýhodněna před firmou bez certifikace či firmou s certifikací 6 měsíců. Kritéria kvalitativního hodnocení nabídek mohou zahrnovat kvalitativní, environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem dané zakázky. K uvolnění dosavadních pravidel dochází zejména v tom, že mezi tato kritéria může patřit i organizace, kvalifikace a zkušenosti pracovníků přidělených k plnění dané zakázky v případě, že kvalita zapojených pracovníků může mít významný dopad na úroveň kvality plnění zakázky. Doposud se pro hodnocení veřejné zakázky téměř výhradně používá kritérium nejnižší ceny, což je však zejména v poslední době kritizováno. Aplikace tohoto kritéria vede např. k tomu, že nabídková cena je mnohdy nerealisticky snižována, což pak ústí ve snahu prosazovat vícepráce, dodatky, změny smluv. Ve svém důsledku to následně vede ke zvyšování nákladů, k nízké kvalitě, k nutnosti brzkých oprav - nemluvě o ztrátách vzniklých zpožděným uváděním do provozu nebo jeho přerušováním. Bývá to provázeno stížnostmi řešenými antimonopolním Úřadem (obvykle s dlouhou dobou projednávání), oddaluje se realizace zakázek a nastávají problémy s čerpáním dotací. Aplikace kritéria nejnižší ceny je však často ,,obhajována'' tvrzením, že se jedná o kritérium transparentní a jednoduché. 1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a správní předpisy týkající se ceny některých dodávek nebo odměňování za určité služby, vycházejí zadavatelé při zadávání veřejných zakázek z ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 2. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska veřejného zadavatele se stanoví na základě ceny nebo nákladů prostřednictvím nákladové efektivnosti, například v souladu s článkem 68 podle nákladů životního cyklu, a může zahrnovat nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou. To má být posuzováno na základě kritérií, jež zahrnují kvalitativní, environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem dané veřejné zakázky. <