Máme zavedený systém kvality ISO 9001:2009.
Naší nejlepší reklamou, je dobře odvedená práce a vaše spokojenost.

Již 20 let jsme tady pro vás ...
signature iso


parneri

Naše služby


I. Zavedení systému managemetnu kvality

Norma ISO 9001:2009 specifikuje požadavky na systém managementu kvality, který může používat organizace, aby zajistila spokojenost zákazníka a to splněním jeho požadavků a aplikovatelných požadavků předpisů. Je nutné, aby přijetí systému managementu kvality bylo strategickým rozhodnutím organizace. Návrh a uplatnění systému managementu kvality organizace jsou ovlivňovány měnícími se potřebami, konkrétními cíli, poskytovanými výrobky, používanými procesy a velikostí a strukturou organizace. Zavedení systému managementu kvality je cesta pořádku a definování vzájemných vztahů ve všech podnikových činnostech, s následnou možnosti certifikace systému.

II. Zavedení Environmentálního managemetnu

Poradenství při zavádění systému řízení ochrany životního prostředí dle ISO 14000 - EMS (Environmental Management System) Systém ekologicky orientovaného podnikového řízení EMS jsou aktivity podnikového managementu zaměřené na ochranu životního prostředí, které jsou definovány jako: složka celkového řídícího systému, které využívá organizačních struktur, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje pro stanovení a zavedení ekologické politiky. EMS zavádí pořádek a důslednost do snah organizace zabývat se environmentálními problémy, tak, že určuje přidělování zdrojů, rozděluje odpovědnosti a neustále vyhodnocuje praxi, postupy a procesy. Organizace má zavést účinný EMS proto, aby napomohla ochraně lidského zdraví a ŽP před možnými dopady své činnosti, výrobků a služeb a napomáhala udržování a zlepšování kvality ŽP.

Má-li podnik zaveden EMS, může mu to napomoci získat důvěru u zainteresovaných stran tím, že:

 • vedení se zavázalo k plnění opatření politiky, cílů a cílových hodnot organizace
 • klade se důraz na preventivní spíše než na nápravná opatření
 • lze prokázat odpovídající péči a dodržování předpisů
 • návrh systému zahrnuje proces neustálého zlepšování

Příprava podniku na certifikaci EMS sleduje následující aspekty:

 • vybudování vnitřních zdrojů
 • efektivní zavedení prvků vybrané normy
 • důsledné zavedení zásad podnikatelské charty pro trvale udržitelný rozvoj do všech činností podniku

Požadavkem pro certifikaci je alespoň tříměsíční období, ve kterém je systém uváděn do každodenních činností podniku. V této etapě je kladen důraz na schopnost systému nalézt slabá místa a zavést nápravná opatření vedoucí k neustálému zlepšování EMS.

Postup práce:

Projekt výstavby EMS bude zaměřen do oblastí možných zdrojů znečišťování životního prostředí v celém reprodukčním procesu. Bude zahrnovat školení všech úrovní pracovníků organizace a bude respektovat veškeré požadavky systému EMS v rozsahu ISO 14001, dle potřeb společnosti. Účelem realizace projektu je dosažení shody v zabezpečování EMS společnosti s požadavky norem ISO 14001 a norem souvisejících, jakož i požadavky světových odběratelů.

Účelem realizace projektu je dosažení shody v zabezpečování EMS společnosti s požadavky norem ISO 14001 a norem souvisejících, jakož i požadavky světových odběratelů.

III. Etapy projetku EMS

A. ZJIŠŤOVACÍ ANALÝZA

 • plošné prověření stavu systému EMS v organizaci
 • vypracování podkladové zprávy z analýzy stavu zabezpečování EMS v organizaci (doporučení nutných činností k dosažení shody s požadavky příslušné normy)
 • specifikování rozhodujících neshod stávajícím EMS s požadavky normy ISO 14001
 • vypracování plánu výstavby EMS na období k dosažení certifikační úrovně (na základě provedené analýzy)

B. KONZULTAČNÍ ETAPA

 • vytváření dokumentů popisujících funkční EMS a následná implementace do praxe
 • systém interních auditů a opatření k nápravě
 • stanovování návrhů preventivních opatření
 • metodická pomoc při realizaci přezkoumávání EMS vedením

C. ŠKOLENÍ INTERNÍCH AUDITORŮ

Na základě úspěšného absolvování školení budou auditorům vystaveny osobní certifikáty.
 • smysl provádění interních auditů
 • požadavky na interního auditora
 • požadavky EMS 14001
 • metodika provádění interních auditů (příprava, průběh a vyhodnocování)
 • test

IV. Postup spolupráce QMS

Vzhledem ke zkušenostem a požadavkům klientely upřednostňujeme individuální přístup ke klientovi a některé oblasti jednotlivých etap můžeme upravit tak, aby klienta nezatížila, ale aby přinesla očekávaný efekt.
Provedení analýzy stávajícího stavu - jedná se o zmapování jednotlivých procesů ve firmě, objasnění organizační struktury, analýza praktik a návyků v řízení jednotlivých činností.
Zpracování dokumentace - dokumentaci systému jakosti zpracovává na základě provedené analýzy poradce do tzv. “0“ vydání. To znamená, že dokumentace systému je v základních rysech zpracována a pracovníci organizace budou tuto dokumentaci pouze společně s námi upřesňovat a eventuelně doplňovat v rámci zavádění systému jakosti do praxe.
Školení pracovníků vytvářejících systém - školení zpravidla probíhá po dodání 0. vydání dokumentace. Obsahem školení je seznámit pracovníky s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2004, jeho výhodami i nevýhodami.
Zavádění do praxe - představuje zavádění dokumentovaných postupů do praxe. V této době také dochází k úpravám dokumentace SPOLEČNĚ s pracovníky organizace. Zavádění v praxi je předmětem konzultací poradce u klienta.

V. Příprava k certifikaci systému podle normy OHSAS 18001

Certifikace podle OHSAS 18001 napomáhá organizacím prokázat závazek k zajišťování a zlepšování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením. Certifikát také prokazuje, že organizace systematicky omezuje rizika, resp. nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo služ¬bami organizace. Úplné označení a název normy je OHSAS 18001 Occupational health and safety management systems - Specification (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Specifikace) Zavedení a následná certifikace systému vede především k omezení nemocí z povolání a pracovních úrazů, při minimalizaci nákladů spojených s nehodami na pracovišti. Norma je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy řady ČSN EN ISO 9001:2009 a řady ČSN EN ISO 14000:2005 tak, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace.

Norma OHSAS 18001 se od struktury norem řady ČSN ISO 9001:2009 a řady ČSN EN ISO 14000:2005 odlišuje zejména v oblastech, které se týkají aplikace postupů omezování rizika.

Jde zpravidla o třístupňový proces zahrnující :

 • identifikaci nebezpečí,
 • hodnocení rizika,
 • omezení rizika.

Četné právní předpisy i tato norma zdůrazňují požadavek, aby organizace navrhly a zavedly opatření, která všude, kde to je možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

Přínosy zavedeného systému

 • Prokázání plnění legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Systematická minimalizace rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace.
 • Omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů.
 • Možné snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti.
 • Zlepšení vztahů se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy.
 • Úspory na případných pokutách.

Nová verze OHSAS 18001:2007

1. července 2007 vyšla v anglickém originálu nová verze OHSAS 18001, která byla přijata v České republice jako systémová norma ČSN OHSAS 18001:2008. Je zpracována tak, aby se více podobala normám ISO 9001 a ISO 14001, což dále posílí integraci systémů managementu kvality, environmentu a zvýší zájem o systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Organizace, které již mají certifikaci podle OHSAS 18001:1999 mají dva roky na přechod na novou verzi. Vydání české verze OHSAS 18001:2007 - ČSN OHSAS 18001:2008.

Nová verze OHSAS 18001 se oproti předchozí liší zejména v následujících bodech:

 • Používá termíny shodné s termíny v ostatních systémových normách, některé definice byly aktualizovány.
 • Byla přidána nová část ohledně Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky, které se na organizaci vztahují vzhledem k jejím bezpečnostním rizikům.
 • Do posuzování nebezpečí, stanovování rizik a určení řídicích postupů je nyní zahrnut lidský faktor (chování, schopnosti, ap.) nejen zaměstnanců vlastních, ale i ostatních zainteresovaných stran.
 • Jsou kladeny vyšší nároky na spoluúčast zaměstnanců při řízení BOZP.
 • Zpřísňuje požadavky na vyšetřování nežádoucích událostí – nehod a skoronehod (úrazů, požárů, havárií).
 • Přizpůsobení vstupů a výstupů Přezkoumání vedením požadavkům ostatních systémových norem.

VI. Cena projetku

Ke stanovení optimálního časového harmonogramu prací tak, aby zavádění systému jakosti klienta příliš nezatížilo, ale aby přineslo požadovaný výsledek, je třeba znát základní údaje o firmě. To znamená druh činnosti firmy, počet zaměstnanců a poměr TH pracovníků a dělníků. Rozsah potřebného času i doba zavádění systému jsou (tedy i cena projektu) závislé na velikosti firmy, složitosti její činnosti a především na aktivní spolupráci zainteresovaných pracovníků klienta.


VII. Ekologická újma

Co to je ekologická újma?

  Ekologická újma je nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí; jedná se o změnu na:
  Chráněných druzích volně žijících živočichů, dle § 5b,45i a 56 zákona o ochraně přírody a krajiny
  Planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, dle § 23a odst. 4 a 7 vodního zákona
  Půdě znečištěním

  Zákon o ekologické újmě 168/2008 Sb.

   Zákon je založen na principu „znečišťovatel platí“.
   Odpovědnost za ekologickou újmu je odpovědností objektivní, tedy odpovědnost za výsledek bez ohledu na zavinění provozovatele.

   Jaké povinnosti zákon předepisuje?

    Provozovatelé definovaní v příloze č. 1 k zákonu o ekologické újmě, jsou povinni zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy.
    Takový provozovatel vždy provádí základní hodnocení rizik.
    Za určitých předpokladů se provádí i podrobné hodnocení rizik.
    Na základě výsledků hodnocení rizik je provozovatel povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů na nápravu ekologické újmy.
    Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který na základě výsledků podrobného hodnocení rizik prokáže, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20.000.000 Kč.
    Provozovatel, který je registrován v Programu EMAS nebo je certifikován dle norem ČSN EN ISO 14 000 není povinen zabezpečit finanční zajištění a provádí pouze základní hodnocení rizik.
    Provozovatelé, na něž se vztahují výjimky z povinnosti zabezpečit finanční zajištění, jsou však vždy odpovědní za případný vznik ekologické újmy a musí nést náklady na její nápravu.
    Provozovatelé mají povinnost provádět nápravná opatření včetně preventivních nápravných opatření v případě vzniku ekologické újmy.

    Hodnocení rizik ekologické újmy musí provádět provozovatel, který vykonává provozní činnosti vyjmenované v příloze č. 1 k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě:

     1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci)
     2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle zvláštního právního předpisu (§ 14 zákona č.185/2001, o odpadech)
     3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001, vodní zákon)
     4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001, vodní zákon)
     5. Odběr povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001, vodní zákon) 6. Odběr podzemních vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001, vodní zákon)
     7. Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001, vodní zákon)
     8. Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001, vodní zákon)
     9. Zacházení se závadnými látkami podle zvláštního právního předpisu (§ 39 odst. 2 a 4 zákona č. 254/2001, vodní zákon) = prakticky každý, kdo má havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
     10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (§ 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách - již neplatný, nový zákon o chemických látkách č.350/2011 Sb. ), přípravky na ochranu rostlin (§ 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči) nebo biocidními přípravky (§ 2 odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb., o uvádění biocidních přípravků na trh) podle zvláštního právního předpisu (§ 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) - bez množstevních limitů a bez ohledu na typ nebezpečných vlastnosti!
     11. Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě (zákon č. 266/1994 Sb., RID, COTIF, zákon č. 111/1994 Sb., ADR, zákon č.114/1995 Sb., vyhláška č.17/1966 Sb., zákon č. 61/2000 Sb.)
     12. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 78/2004 Sb., o geneticky modifikovaných organismech)
     13. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku (§ 53 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech)
     14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)
     15. Nakládání s těžebním odpadem (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu)

     Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně. (Metodický pokyn MŽP)

     Pozor: povinnosti zpracovat hodnocení rizik ekologické újmy se týkají i toho, kdo nevykonává žádnou z uvedených provozních činností, pokud takový subjekt již způsobil ekologickou újmu na chráněných druzích živočichů či rostlin nebo vyvolal bezprostřední hrozbu takové újmy a to jakoukoli činností.